راه امام حسین (ع)، کوتاهترین راه رسیدن به بهشت است.