معرفی اعضای هیئت رئیسه

  • دکتر محمد جواد آروین رئیس دانشگاه
  • دکتر عباس قوام رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان
  • دکتر مسعود ترکزاده رئیس پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
  • دکتر محمد ماهانی معاون اداری ومالی دانشگاه
  • دکتر داریوش افضلی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
  • دکتر علیرضا عسکرزاده معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

دبیر هیات رئیسه

  • دکتر سعید میرزایی سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی                                           

اطلاعیه ها (بایگانی)