ردیف

عنوان

هزینه

(ریال)

1

هزینه بررسی پرونده دانشجویان متقاضی پذیرش استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

720.000 ریال مربوط به سال 95 و برای سالهای بعد افزایشی متناسب با تورم خواهد داشت.

2

هزینه بررسی پرونده دانشجویان متقاضی پذیرش استعداد درخشان در مقطع دکتری

700.000 ریال مربوط به سال94 و برای سالهای بعد افزایشی متناسب با تورم خواهد داشت.

3

 

هزینه بررسی پرونده دانشجویان جهت کمیسیون بررسی موارد خاص استانی

 

نوبت اول بررسی هر پرونده:300.000 ریال

نوبت دوم بررسی هر پرونده:400.000 ریال

نوبت سوم بررسی هر پرونده :600.000 ریال

نوبت چهارم بررسی هر پرونده: 800.000 ریال

نوبت پنجم بررسی هر پرونده: 1000.000 ریال

مربوط به سال95

5

هزینه مصاحبه دکتری

600.000 ریال مربوط به سال 95 و برای سالهای بعد افزایشی متناسب با تورم خواهد داشت.